[Giftcode] 400 Giftcode Cửu Trụ

[Giftcode] 400 Giftcode Cửu Trụ

Thời gian: 10/01/2014 – 10/01/2015

Mỗi Code chứa: 3 Hoàn Tinh Thạch, 3 Thăng Tinh Thạch 2(Tặng), 3 Tôi Luyện Thạch 2, 3 Bùa Chống Lửa, 2 Đả Khổng Thạch, Bùa Khóa(Tặng), Hồn Ngọc(Tặng).

Thành viên phải đáp ứng được các yêu cầu chung:

Level tối thiểu: 1

Phí: 1 SP